POLITYKA PRYWATNOŚCI KOFirma Klaudia Olszak

Z tego dokumentu dowiecie się Państwo kto jest administratorem Waszych danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiecie się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Wasze dane, a także jakie przysługują Wam uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO. Pisząc w Polityce o danych, mamy na myśli podane nam przez Was dane osobowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest KOFirma Klaudia Olszak z siedzibą przy ulicy Dziesięciny 60D/1 w Białymstoku.

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Nasz Administrator Danych Osobowych dostępny jest dla Ciebie pod adresem kolszak@kofirma.pl, możesz również napisać do nas na adres: KOFirma Klaudia Olszak ul. Dziesięciny 60D/1, 15-806 Białystok

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli jesteś lub byłeś naszym Klientem:
otrzymaliśmy je podczas rejestracji przez Ciebie konta lub w momencie skorzystania przez Ciebie z naszego formularza zapytania, w momencie kiedy sam się do nas zgłosiłeś.
Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Klientem:
możliwe jest, że posiadamy twoje dane z innych, ale tylko publicznie dostępnych źródeł lub z wizytówki, którą nam udostępniłeś. Możliwe również, że zadałeś nam pytanie za pośrednictwem naszego formularza zapytania, który jest na naszej stronie albo sam napisałeś do nas emaila z prośbą o kontakt.

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia Umowy, regulaminu i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa których musimy przestrzegać lub procedur wewnętrznych wynikających z wdrożonych i funkcjonujących w Spółce systemów bezpieczeństwa.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia umowy i wynikają z jej postanowień, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług. Art. 6 ust. 1 pkt. b.

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub do kontaktu z Tobą jeśli zgłosiłeś się do nas (art. 6 ust pkt. b) za pośrednictwem strony www.kofirmauslugirodo.pl, w tym do:
umożliwienia świadczenia usługi za pośrednictwem panelu,
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
kontaktowania się z Tobą w celach wynikających z zawartej umowy (technicznych, zgłoszeń serwisowych, zgłoszeń wizyt przy twoim sprzęcie etc.),
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
kontaktowania się z Tobą w celach reklamacyjnych,
kontaktowania się z Tobą w celach podatkowych i rachunkowych,
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
kontaktowania się z Tobą w celu organizacji szkolenia, wydarzenia, na które się zgłosiłeś.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy (art.6, ust 1, pkt f) w celu:
kontaktowania się z Tobą tylko informacyjnie z propozycją kontaktu z nami jeżeli będziesz chciał.
Jeśli się na to zgodzisz (art. 6 ust pkt. a), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
zapisywania danych w plikach cookies (możesz samodzielnie wyłączyć w przeglądarce)
kontaktowania się z Tobą w celach marketingowych,
kontaktowania się z Tobą w celu twojego udziału w przyszłych wydarzeniach organizowanych przez firmę, którymi jesteś zainteresowany,
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wersji elektronicznej, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE ?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub tak długo jak wynika to z przepisów (np. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o Rachunkowości itp.),
jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody,
dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom lub podmiotom trzecim. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy oprogramowania. Podane dane są niezbędne do realizacji usługi. W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, innym dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych. Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np. obsługi kadrowej i księgowej, badań wstępnych i okresowych pracowników, ubezpieczenia pracowników, ochrony mienia. W takim przypadku powierzamy i udostępniamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC NASZEJ FIRMY W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które możesz egzekwować:
możesz żądać sprostowania danych: jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
możesz żądać usunięcia danych: Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Twoje dane zostaną usunięte jeżeli:
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa,
możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw w stosunku do twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas skontaktuj się z nami kolszak@kofirma.pl. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

POLITYKA COOKIES

Serwisy należące do KOFirma Klaudia Olszak używają plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystający z serwisu akceptujesz wykorzystanie mechanizmu. W każdym momencie możliwe jest wyłączenie mechanizmu cookies w przeglądarce.